Register | Login

Bình hạn: Hay bị kiện tụng, vướng vào rắc rối thị phi, bị kẻ xấu hãm hại, vu oan giá họa, mất tiền của, hư nhược tâm trí, tinh thần.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.